យើងជួយពិភពលោកដែលកំពុងរីកចម្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៤

20-35kV ប្លែងបច្ចុប្បន្ន