យើងជួយពិភពលោកដែលកំពុងរីកចម្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៤

ឧបករណ៍បំលែងអគ្គិសនី 10kV Currnet Transformer