យើងជួយពិភពលោកដែលកំពុងរីកចម្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៤

ឧបករណ៍បំលែងសក្តានុពល 10kV